Author Topic: Renungan harian GKJW  (Read 4808 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

March 03, 2021, 05:31:01 AM
Reply #280
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 28478
 • Gender: Male
 • 1 kor 9 : 16

https://gkjw.or.id/category/pah/

https://gkjw.or.id/pah/renungan-harian-3-maret-2021/

https://drive.google.com/file/d/1sgsIdVmuQ4PK55LP0YLnyGP2DqDMQCMr/viewTega Larane Ora Tega Patine Pancaran Air Hidup 3 Maret 2021   
Renungan Harian • 3 March 2021 • Bidang Teologi

Waosan : Yeremia 30 : 12 – 22 | Pamuji : KPJ. 114 : 1, 2
Nats: “Amarga Ingsun bakal maluyakake sira, Ingsun bakal ngusadani memalanira, …” (ay 17)

Sampun wongsal-wangsul tiyang sepuh anggenipun duka dhateng yoganipun punika nanging tetep kemawon boten dipun gatosaken. Pramila ing satunggaling dinten tiyang sepuhipun lajeng muntab, kecalan kasabaran, anak punika sumedya dipun umbar lan boten dipun paelu malih prasasat dipun tegakaken dening tiyang sepuhipun. Nanging sareng anak punika ngalami pakewed ingkang ageng lan gesangipun terpuruk pranyata tiyang sepuh kalawau inggih boten tega mentala. Lilih ing galih, kalindhih dening agenging sih katresnanipun minangka bapa dhateng yoganipun. Lah punika ingkang dipun wastani tega larane ora tega patine. Sanadyan ketingalipun tega mentala nanging sareng ningali kawontenan ingkang mrihatosaken sanget lajeng tuwuh sih piwelas lan katresnanipun.

Bangsa Israel minangka umat ingkang piniji, pijer mbalela wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Sampun wongsal-wangsul Gusti Allah paring pepenget supados mbangun turut ing karsanipun nanging tansah boten dipun pidhangetaken. Wusana Gusti Allah negakaken bangsa punika kabucal dhateng nagari manca, ing Babil. Wonten ing pangrehipun bangsa sanes, Israel ngalami gesang ingkang rekaos sanget kados ingkang kaserat ing ayat 12-15. Pranyata boten salaminipun Gusti Allah duka. Panjenenganipun nandukaken sih piwelas lan sumedya ngluwari para kagunganipun. Kadosdene katresnanipun bapa dhateng putra, lah makaten agunging katresnanipun Gusti Allah dhateng umatipun.

Pigesangan kita saben dinten minangka para kagunganipun Gusti sajakipun ugi boten benten tebih kaliyan kawontenanipun bangsa Israel ing jaman kala samanten. Gusti ngersakaken supados kita tansah mbangun miturut ing sakarsanipun nanging kita asring tumindak miturut pikajeng kita piyambak. Boten kirang-kirang anggenipun Gusti paring pitedah, panuntun miwah pitulungan wonten ing gesang kita. Punapa malih lumantar sangsara sedanipun Gusti Yesus ing kajeng salib kacihna bilih katresnanipun saestu agung nglangkungi samudayanipun. Lajeng kadospundi imbal balik kita, punapa kita ugi tansah kepingin ngaturaken katresnan dhateng Gusti? Ngaturaken katrenan dhateng Gusti boten cekap namung ing batos lan tembung nanging kedah lumantar pandamel nyata. (esje)

“Katresnan iku nutupi samubarang.”

March 04, 2021, 05:14:52 AM
Reply #281
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 28478
 • Gender: Male
 • 1 kor 9 : 16https://gkjw.or.id/category/pah/

https://gkjw.or.id/pah/renungan-harian-4-maret-2021/

https://drive.google.com/file/d/1OGZV2BUbxS4ygMxbR3_UAVjaszeYWC_2/view


Bangunan Iman Renungan Harian 4 Maret 2021   
Renungan Harian • 4 March 2021 • Bidang Teologi

Bacaan : 1 Petrus 2 : 4 – 10 | Pujian : KJ. 252
Nats: “Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. ” (Ay. 5)

Kekuatan suatu bangunan ditentukan oleh pondasinya. Jika pondasinya kuat maka material lain yang disusun diatasnya pastilah akan kuat. Saat membangun pondasi, pada bagian-bagian sudut akan dibuat jauh lebih besar, karena merupakan bagian menyangga. Sementara pada bagian yang membentang lurus dibangun dengan ukuran standard. Selanjutnya di atas pondasi tersebut disusun batu bata-batu bata untuk menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Selain kekuatan pondasi, kekuatan bangunan juga ditentukan dari batu bata yang saling menopang. Jika batu bata disusun dengan rapi serta pemasangannya pas maka bangunan tidak akan goyah.

Ilustrasi membangun bangunan ini merupakan cerminan dari bangunan iman umat percaya. Dimana Tuhan Yesus sebagai batu penjurunya dan masing-masing umat percaya adalah batu-batu lain yang ditempatkan diatasnya. Gambaran Yesus sebagai batu penjuru bisa diartikan dalam hubungannya dengan umat percaya. Batu penjuru adalah batu-batu besar yang ditempatkan di sudut-sudut pondasi suatu bangunan. Ini berarti bahwa Yesus merupakan pokok terkuat yang ada dalam pondasi iman umat percaya. Sementara “orang yang percaya kepada Yesus sebagai batu penjuru akan menjadi batu-batu yang hidup”. Artinya umat percaya seumpama batu-batu yang ditata rapi di atas batu penjuru, yang mana satu dan lainnya harus saling menopang dan menguatkan. Dengan saling menopang dan menguatkan inilah maka batu-batu itu menjadi batu-batu yang hidup.

 Dalam upaya membangun iman, pondasi iman yang kokoh seharusnya menjadikan umat percaya semakin mendayagunakan dirinya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi batu yang hidup hanya mungkin terjadi jika umat percaya benar-benar melekat pada Kristus sebagai batu penjuru dan memberikan dirinya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. (TpJ)

 “Batu-batu yang hidup adalah mereka yang mampu saling menopang dan memberi kehidupan.”


March 05, 2021, 05:30:36 AM
Reply #282
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 28478
 • Gender: Male
 • 1 kor 9 : 16https://gkjw.or.id/category/pah/
https://gkjw.or.id/pah/renungan-harian-5-maret-2021/

https://drive.google.com/file/d/16IvDATfyzNPndWbEghpGMA_SyT8wiHew/viewGumantung Sih Kadarmanipun Gusti Pancaran Air Hidup 5 Maret 2021   
Renungan Harian • 5 March 2021 • Bidang Teologi

Waosan : Pangentasan 19 : 9 – 15     |    Pamuji : KPJ. 62  : 1 – 2
Nats: “Mung samangsa keprungu unining kalasangka kang nggalur,lagi padha kena munggah ing gunung.” (Ay. 13b)

Saumpami, satunggaling wekdal panjenengan nampi telpon saking asisten pribadi Bupati. Asisten punika maringi pawartos bilih minggu ngajeng, Bapak bupati badhe rawuh ing griya panjenengan. Punapa ingkang badhe panjenengan tindhakaken? Tamtunipun kita rumaos bingah sanget lajeng cecawis kangge nampi tamu agung punika. Saged ugi kita resik-resik griya, nyapu, ngepel lan jeding dipun paringi wewangian. Mekaten ugi kita badhe nyawisaken dhedhaharan ingkang eca. Sedaya katindhakaken amargi badhe nampi rawuhipun bapak Bupati.

Mekaten waosan kita ing wekdal punika, nyariosaken bilih Gusti Allah ingkang Maha Suci, maringi sumurup dhateng abdinipun Musa, bilih badhe rawuh lan pepanggihan kaliyan umatIpun, Israel. Pramila, Gusti Allah paring pangandika bilih bangsa Israel kedah nyawisaken manah kanthi kasucen. Bangsa Israel kedah ngati-ati, sampun ngantos minggah utawi nggepok senggol redi Sinai. Sebab, sinten ingkang wantun nggepok senggol redi Sinai, badhe kaukum pati. Awit Gusti Allah Maha Suci, boten kersa nampi manungsa ingkang kebak dosa. Nalika mireng suantenipun kalasangka, bangsa Israel saged minggah ing redi Sinai, punika sih kadarmanipun Gusti Allah kagem bangsa Israel.

Punapa ingkang saged dados pasinaon kangge kita? Lumantar Pangandika ing wekdal punika, maringi piwulang bilih gesang kita namung gumantung saking Sih Katresnanipun Gusti. Menawi kita saged dados umat ingkang piniji, pikantuk kawilujengan langgeng, sedaya punika boten amargi kasaenan kita. Sedaya namung karana Sih Kadarmanipun Gusti Allah ingkang rumentah ing gesang kita. Kita saged uwal saking pamengkuning dosa, linuwaran saking bebenduning dosa, sedaya namung berkahipun Gusti. Pramila, menawi Gusti Allah purun nuweni lan pinanggih dhateng kita sedaya, punika namung saking Sih Rahmatipun Gusti. Sumangga kita tansah cecawis, gesang kanthi setya tuhu, sumuyud ngabekti ing Gusti, tumindhak kanthi leres, supados kita sembada sowan ing ngarsanipun Gusti. Satemah kita pikantuk kanugrahan lan kawilujengan langgeng. Amin. (KJ).

“Dadia suci, awit Panjenengane iku Suci”
March 06, 2021, 05:17:38 AM
Reply #283
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 28478
 • Gender: Male
 • 1 kor 9 : 16


https://gkjw.or.id/category/pah/

https://gkjw.or.id/pah/renungan-harian-6-maret-2021/


https://drive.google.com/file/d/1kaHAKraexdHmF79satdFbTBzuFCZLZsg/viewMendengar Nasehat Pancaran Air Hidup 6 Maret 2021   
Renungan Harian • 6 March 2021 • Bidang Teologi

Bacaan :  Mazmur 19 : 1 – 15      |    Pujian : KJ.  49
Nats: “Taurat TUHAN itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan TUHAN itu teguh,memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman.” (Ay. 8).

Saat sang putra hendak bersekolah di tempat yang jauh, bu Sari memberikan nasehat kepada putranya tersebut. Dia menasehatkan supaya sang putra menjaga diri dengan baik, tidak lupa ke gereja, belajar dengan rajin, tidak boros dan masih ada nasehat-nasehat lain yang diberikan. Nasehat-nasehat itu tidak hanya sekali disampaikan bu Sari, tetapi berulangkali bu Sari mengingatkan putranya tentang nasehat-nasehatnya. Mengapa bu Sari perlu memberikan nasehat kepada putranya, toh sang putra juga sudah besar? Tentu saja karena bu Sari sangat menyayangi putranya tersebut. Dia ingin anaknya tetap memiliki kehidupan dan kebiasaan yang baik walaupun harus berada jauh dari orang tuanya.

Nasehat selalu memiliki ajaran atau anjuran yang baik. Nasehat yang baik bisa didapatkan dari Firman Tuhan. Pemazmur menuliskan bahwa Firman Tuhan itu suatu nasehat yang sempurna karena Firman Tuhan itu dapat :

    Menyegarkan jiwa dan memberikan kekuatan baru dalam kehidupan manusia. Sehingga memampukan manusia mengatasi tantangan dan pergumulan dalam kehidupannya.
    Memberikan hikmat sehingga manusia dapat membedakan yang baik dan yang jahat untuk mereka lakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari.
    Menyukakan hati bagi orang-orang yang setia membaca dan merenungkannya karena mereka akan mampu melihat anugerah dan kehadiran Tuhan dalam setiap apapun yang mereka alami dalam hidup.
    Lebih indah dari emas dan lebih manis dari madu. Firman Tuhan memampukan manusia berdamai dengan dirinya dan sesamanya sehingga dapat menghilangkan segala kepahitan dalam kehidupannya.

Seperti nasehat orang tua untuk kebaikan sang putra. Nasehat melalui Firman Tuhan akan membawa manusia ke dalam kebaikan, kebenaran dan menuntun kehidupan manusia. Pemazmur mengingatkan agar kita senantiasa berpegang kepada Firman Tuhan dalam setiap laku hidup kita. Agar kita dapat hidup di jalan yang benar dan beroleh kebaikan serta kebenaran dalam kehidupan kita hari lepas hari. (cha)

“Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya” (Lukas 11:28)


March 07, 2021, 10:57:03 AM
Reply #284
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 28478
 • Gender: Male
 • 1 kor 9 : 16


https://gkjw.or.id/category/pah/


https://gkjw.or.id/pah/renungan-harian-7-maret-2021/

https://drive.google.com/file/d/1mO1xPS9Ds57oZZIcHqX2b5xuCIDZFOL_/view


Aja Sumelang Bab Uripmu Pancaran Air Hidup 7 Maret 2021   
Renungan Harian • 7 March 2021 • Bidang Teologi

Waosan : Yokanan 2 : 13 – 22 |  Pamuji :  KPJ. 136
Nats: “Bakul-bakul dara padha kadhawuhan mangkene : “Kabeh iki padha singkirna saka ing kene! Padalemane Rama-Ku aja kokgawe omah padagangan.” (Ay. 16)

Manungsa gesang punika kathah kabetahanipun wiwit kabetahan tetedhan, sandang, papan, lsp. Kangge nyekapi kabetahanipun punika, manungsa nyambut damel kanthi rekaos. Wonten tiyang ingkang nyambut damel dados buruh, tukang, pegawai, lan ugi wonten tiyang ingkang dados direktur ngantos pejabat pemerintah. Dados pejabat pemerintah lan gadhahi panguwaos punika perkawis ingkang adi, ananging sampun ngantos tindak tandukipun mblasar lan ginakaken panguwaosipun kangge perkawis ingkang mboten sae utawi kangge kabetahanipun piyambak.

Padalemanipun Allah punika kaperang dados gangsal ruang/pelataran :

    Pelataran Maha Kudus
    Pelataran Para Imam
    Pelataran Umat Israel (kagem tiyang jaler)
    Pelataran kagem tiyang estri
    Pelataran kagem tiyang Non Yahudi

Jalaran kepengin ngempalaken raja brana, para pemimpin agama Yahudi ngrubah kahanan padalemanipun Allah kados dene pasar. Pelataran kagem tiyang non Yahudi dipun ubah dados pasar. Kathah tiyang ingkang dol-tinuku sapi, wedhus lan manuk dara. Ugi wonten tukang nglintoni arta. Awit saking punika tiyang non Yahudi ingkang pitados Gusti Allah mboten saged ngabekti kanthi khidmat. Ningali kahanan ingkang kados mekaten, Gusti Yesus mboten remen lajeng mbibaraken tiyang-tiyang ingkang sami dol tinuku punika. Karana padalemanipun Gusti Allah punika mboten namung katujukaken kangge pangabekti tiyang Yahudi kemawon ananging sedaya tiyang ingkang pitados dhumateng Allah, sedaya saged ngabekti kanthi khidmat.

Saben tiyang tamtu gadhahi pangajeng-ajeng saged kacekapan kabetahan gesangipun sadinten-dinten. Ananging sampun ngantos kangge nyekapi kabetahan gesang punika, lajeng kita keblinger, mblasar lan serakah. Kita tansah sesambetan gesang kaliyan tiyang sanes, karana punika gesang kita ugi kedah migunani kangge liyan. Mangga kita sami pasrah lan sumarah, makarya kanthi temen lan bener, awit Gusti Allah tansah nganthi lan mberkahi kita. Gusti mboten badhe duka lan mbibaraken gesang kita. Amin. (Mal).

“Pasrah lan sumarah mring Gusti mesthi bakal mulya”

March 08, 2021, 09:35:19 AM
Reply #285
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 28478
 • Gender: Male
 • 1 kor 9 : 16https://gkjw.or.id/category/pah/

https://gkjw.or.id/pah/renungan-harian-8-maret-2021/

https://drive.google.com/file/d/1d7ho3j_S2cjyizBn2txX7ldJAh_x4i88/view
Pondasi Pancaran Air Hidup 8 Maret 2021   
Renungan Harian • 8 March 2021 • Bidang Teologi

Bacaan : 1 Korintus 3 : 10 – 23     |    Pujian : KJ. 383
Nats: “Karena tidak ada seorangpun yang dapat meletakkan dasar lain dari pada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus“ (Ay. 11)

Di tengah kesulitan beribadah beberapa gereja di Indonesia, kisah dari kabupaten Luwu Utara membangkitkan pengharapan kita. Kehadiran dan keterlibatan Bupati yaitu ibu Hj. Indah Putri Indriani dengan meletakkan batu pertama pembangunan Gereja Protestan Toraja Jemaat Ebenhaezer pada bulan Maret 2020 menjadi wujud dukungan pemerintah. Berita dan foto peristiwa tersebut tersebar dengan cepat di sosial media dan mendapat apresiasi positif dari masyarakat.

Peletakan batu pertama menjadi momen penting sebuah pembangunan. Ada acara khusus yang dilakukan untuk menandai momen tersebut. Terlebih jika bangunan tersebut terkait dengan instansi, maka peletakan batu pertama tidak hanya melibatkan ‘orang dalam’ tetapi juga mengundang pejabat dan tokoh masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa sekalipun tersembunyi di dalam tanah, pondasi dipandang penting karena menjadi awal dan penentu kualitas sebuah bangunan.

Paulus mengandaikan kehidupan iman jemaat Korintus seperti sebuah bangunan. Tiap orang bisa saja membangun dengan berbagai kreasi material: kayu, jerami, emas, dsb. Namun yang menjadi dasar dan pusatnya hanya satu, yaitu Kristus sendiri. Hanya dengan berdasarkan Kristuslah bangunan iman jemaat dapat berdiri. Dengan mendasarkan diri kepada Kristus, jemaat Korintus dapat menjalani kehidupan yang penuh tantangan dan pergumulan.

Bagaimana dengan kita? Mari kita renungkan kembali, selama ini apa pondasi kehidupan kita? Harta, kepandaian, jabatan, atau hal lain yang kita punya? Ingat, pondasi akan menentukan keseluruhan bangunan! Jika sampai saat ini kita membangun kehidupan dengan pondasi yang salah, waspadalah karena sewaktu-waktu ‘bencana’: sakit, dukacita, kebangkrutan, dsb, dapat memporak-porandakan kehidupan kita. Namun ketika kita mendasarkan diri pada Kristus, kita mungkin tidak akan terhindar dari pencobaan namun kita akan mampu berdiri teguh dan tidak akan goyah dalam menghadapi kehidupan ini. (WE)

 “Kristuslah dasar dari kehidupan seluruh makhluk.”

 


[X]
Shalom! Selamat datang di Komunitas Kristen Online!

Nampaknya anda belum login. Klik disini untuk login

Belum menjadi member? Klik disini untuk DAFTAR GRATIS (cuma 1 menit)