Author Topic: Imamat Kerajaan Surga  (Read 1131 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

August 14, 2018, 02:30:33 PM
 • FK - Senior
 • ****
 • Posts: 305
 • Denominasi: Katolik


Bagaimana keadaan Kerajaan Surga ? Yang pasti dalam Kerajaan Surga ada Imam besar Maha Tinggi selama- lamanya yaitu Yesus sendiri yang duduk disebelah kanan Bapa di Surga, keempat mahluk, 24 tua-tua, 144.000 orang, kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya.
Jadi didalam Kerajaan Surga ini ada sistem keimamatan dan hirarki.

Dasar di surga ada keimamatan :

Wahyu 1:6 dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapa-Nya, --bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.

Ibrani 8:1-5
8:1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah: kita mempunyai Imam Besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta Yang Mahabesar di sorga,
8:2 dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia.
8:3 Sebab setiap Imam Besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan.
8:4 Sekiranya Ia di bumi ini, Ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat.
8:5 Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa, ketika ia hendak mendirikan kemah: "Ingatlah," demikian firman-Nya, "bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu."


144.000 Orang
Wahyu 7:1-8
7:1. Kemudian dari pada itu aku melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut atau di pohon-pohon.
7:2 Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup; dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut,
7:3 katanya: "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka!"
7:4 Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu: seratus empat puluh empat ribu yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel.
7:5 Dari suku Yehuda dua belas ribu yang dimeteraikan, dari suku Ruben dua belas ribu, dari suku Gad dua belas ribu,
7:6 dari suku Asyer dua belas ribu, dari suku Naftali dua belas ribu, dari suku Manasye dua belas ribu,
7:7 dari suku Simeon dua belas ribu, dari suku Lewi dua belas ribu, dari suku Isakhar dua belas ribu,
7:8 dari suku Zebulon dua belas ribu, dari suku Yusuf dua belas ribu, dari suku Benyamin dua belas ribu.


Wahyu 14:1-5
14:1. Dan aku melihat: sesungguhnya, Anak Domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan Dia seratus empat puluh empat ribu orang dan di dahi mereka tertulis nama-Nya dan nama Bapa-Nya.
14:2 Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya.
14:3 Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru
di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorangpun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain dari pada seratus empat puluh empat ribu orang yang telah ditebus dari bumi itu.
14:4 Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Anak Domba itu ke mana saja Ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi Anak Domba itu.
14:5 Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta; mereka tidak bercela.


Menurut penafsiran pribadi, 144.000 orang adalah orang-orang yang mendapat tahbisan imamat Kerajaan Surga, yaitu kedua belas ribu orang masing-masing dari 12 suku Israel secara jasmani karena Israel adalah bangsa Imamat dan kedua belas rasul semuanya berasal dari bani Israel.
Jadi 12x12.000 = 144.000 (Wahyu 7:1-8)

Membicarakan 144.000 orang tidak bisa dilepaskan dengan tua-tua yang berjumlah 24 orang dan keempat mahluk seperti yang tertulis pada Wahyu 14:3
1 Korintus 10:31 Aku menjawab: Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.
August 14, 2018, 02:32:39 PM
Reply #1
 • FK - Senior
 • ****
 • Posts: 305
 • Denominasi: Katolik
24 tua- tua
Dua puluh empat tua-tua ini digambarkan sebagai seseorang yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka dan duduk di sekeliling takhta Allah dan takhta Anak Domba.
Wahyu 4:4 Dan sekeliling takhta itu ada dua puluh empat takhta, dan di takhta-takhta itu duduk dua puluh empat tua-tua, yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka.
Dan tua-tua ini memiliki posisi yang lebih tinggi daripada ke-144.000 orang seperti yang dikatakan dalam Wahyu 14:3
Wahyu 14:3 Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu,
Selain itu 24 tua- tua diberikan mahkota tetapi  ke-144.000 orang tidak, hanya diberikan materai.

Selain itu ke 24 tua-tua yang  mengenakan mahkota ini disebut raja-raja di atas takhta seperti yang dikatakan oleh Nabi Ayub
Ayub 36:7 Ia tidak mengalihkan pandangan mata-Nya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas takhta, sehingga mereka tinggi martabatnya.

Selain itu yang menarik dalam tradisi Yahudi adalah adanya golongan imam Abia yang dijabat Zakaria ayah Yohanes Pembabtis yang pada waktu itu mendapat giliran ke 8 ketika Yesus belum lahir yang lalu diikuti peristiwa mengandungnya istri Zakaria yaitu Elizabeth. Enam bulan kemudian Maria ibu Yesus saudara Elizabeth mengandung. Jumlah keseluruhan golongan imam berjumlah 24, percis seperti jumlah 24 tua-tua dalam Kitab Wahyu.

Sumber:
https://www.facebook.com/notes/komunitas-orthodox-indonesia-gregorius-palamas/hari-natal-milad-al-masih-25-desember/500814826619466
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembagian_rombongan_Imam_Israel

Berbicara tua-tua juga kita ingat akan tua-tua Israel dan penatua yang ditetapkan para rasul.

Keluaran 3:16-18
3:16. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka: TUHAN, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman: Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir.
3:17 Jadi Aku telah berfirman: Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
3:18 Dan bilamana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya: TUHAN, Allah orang Ibrani, telah menemui kami; oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun tiga hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN, Allah kami.

Keluaran 24:1-2
24:1. Berfirmanlah Ia kepada Musa: "Naiklah menghadap TUHAN, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan tujuh puluh orang dari para tua-tua Israel dan sujudlah kamu menyembah dari jauh.
24:2 Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada TUHAN, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia."

Bilangan 11:24-25
11:24. Setelah Musa datang ke luar, disampaikannya Firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan tujuh puluh orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah.
11:25 Lalu turunlah TUHAN dalam awan dan berbicara kepada Musa, kemudian diambil-Nya sebagian dari Roh yang hinggap padanya, dan ditaruh-Nya atas ketujuh puluh tua-tua itu; ketika Roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi.

Disini tua-tua Israel pada zaman Musa berjumlah 70 orang yang mewakili suatu bangsa sehingga disebut juga tua-tua bangsa. Tua-tua ini sekelompok orang/sesepuh yang sangat dihormati bangsa Israel.
Dan jabatan ini diteruskan sepanjang sejarah Israel. Jadi jabatan tua-tua ini tidak berakhir setelah kematian 70 tua-tua pada zaman Musa bahkan masih ada pada zaman Yesus dan Para Rasul.

Matius 16:21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid-Nya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.
1 Korintus 10:31 Aku menjawab: Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.
August 14, 2018, 02:34:12 PM
Reply #2
 • FK - Senior
 • ****
 • Posts: 305
 • Denominasi: Katolik
Pada zaman Perjanjian Baru tua-tua ini disebut penatua

Kisah Para Rasul 14:23 Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka.

Kisah Para Rasul 15:1-2
15:1. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ: "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan."
15:2 Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan, supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu.

Titus 1:5. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu,

1 Petrus  5:1-4
5:1. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak.
5:2 Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri.
5:3 Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu.
5:4 Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu.


Disini para rasul menetapkan penatua di suatu wilayah jemaat yang mewakili jemaat dimana penatua ini menetapkan penilik jemaat / seorang imam.
Jadi 24 tua-tua itu adalah tua-tua kerajaan Allah yang posisinya seperti penatua/uskup di dunia yang membawahi 144.000 orang yang mendapat tahbisan imamat Kerajaan Surga.
1 Korintus 10:31 Aku menjawab: Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.
August 14, 2018, 02:34:49 PM
Reply #3
 • FK - Senior
 • ****
 • Posts: 305
 • Denominasi: Katolik
Keempat makhluk
Wahyu 4:6-8
4:6 Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal; di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada empat makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang.
4:7 Adapun
makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang.
4:8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap enam, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam: "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, Yang Mahakuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang."

Keempat mahluk ini :
1. Seperti singa.
2. Seperti anak lembu.
3. Seperti muka manusia.
4. Seperti burung nasar .
Masing-masing keempat mahluk itu bersayap enam, penuh dengan mata.

Ternyata keempat mahluk ini pernah disebutkan dalam Yehezkiel 1 & Yehezkiel 10

Yehezkiel 1:4-14
1:4. Lalu aku melihat, sungguh, angin badai bertiup dari utara, dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat dan awan itu dikelilingi oleh sinar; di dalam, di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat.
1:5 Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai
empat makhluk hidup dan beginilah kelihatannya mereka: mereka menyerupai manusia,
1:6 tetapi
masing-masing mempunyai empat muka dan pada masing-masing ada pula empat sayap.
1:7 Kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu; kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok.
1:8 Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini:
1:9 mereka saling menyentuh dengan sayapnya; mereka tidak berbalik kalau berjalan, masing-masing berjalan lurus ke depan.

1:10 Muka mereka kelihatan begini: Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka rajawali di belakang.
1:11 Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas; mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka.
1:12 Masing-masing berjalan lurus ke depan; ke arah mana roh itu hendak pergi, ke sanalah mereka pergi, mereka tidak berbalik kalau berjalan.
1:13 Di tengah makhluk-makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api yang menyala, seperti suluh, yang bergerak kian ke mari di antara makhluk-makhluk hidup itu, dan api itu bersinar sedang dari api itu kilat sabung-menyabung.
1:14 Makhluk-makhluk hidup itu terbang ke sana ke mari seperti kilat.

Yehezkiel 10:8-14
10:8. Pada
kerub-kerub itu tampak yang menyerupai tangan manusia di bawah sayap mereka.
10:9 Aku melihat, sungguh, di samping kerub-kerub itu terdapat empat roda, satu roda di samping seorang kerub, dan roda-roda ini kelihatannya seperti kilauan permata pirus.
10:10 Kelihatannya keempatnya adalah serupa, seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain.
10:11 Kalau mereka berjalan mereka dapat menuju keempat jurusan tanpa berbalik kalau berjalan; karena tempat mana yang dituju oleh yang di muka, ke situlah pergi yang lain-lain, tanpa berbalik kalau berjalan.
10:12 Seluruh badan mereka, punggungnya, tangannya, sayapnya, dan roda-rodanya penuh dengan mata sekelilingnya, ya, roda-roda mereka berempat juga.
10:13 Aku dengar bahwa roda-rodanya disebut "puting beliung".
10:14
Masing-masing mempunyai empat muka: muka yang pertama ialah muka kerub, yang kedua ialah muka manusia, yang ketiga ialah muka singa dan yang keempat ialah muka rajawali.

Wahyu 7:1. Kemudian dari pada itu aku melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut atau di pohon-pohon.

Berdasarkan Yehezkiel 1&10 terlihat jelas bahwa keempat mahluk yang seperti singa, seperti lembu, seperti manusia, seperti rajawali/nasar itu sebenarnya adalah malaikat Kerub (Kerubim) yaitu malaikat keempat penjuru bumi.
1 Korintus 10:31 Aku menjawab: Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.
August 14, 2018, 02:37:22 PM
Reply #4
 • FK - Senior
 • ****
 • Posts: 305
 • Denominasi: Katolik
Kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya
Wahyu 7:9-17
7:9 Kemudian dari pada itu aku melihat: sesungguhnya, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka.
7:10 Dan dengan suara nyaring mereka berseru: "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba!"
7:11 Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu; mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah,
7:12 sambil berkata: "Amin! puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya! Amin!"
7:13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku: "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang?"
7:14 Maka kataku kepadanya: "Tuanku, tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku: "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar; dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba.
7:15 Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di Bait Suci-Nya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemah-Nya di atas mereka.
7:16 Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi.
7:17 Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu, akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka."


Selain itu suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, pernah dikatakan dalam Mazmur 7:7.
Mazmur 7:7 (7-8) Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertakhtalah di atas mereka di tempat yang tinggi

Mazmur 47:8 (47-9) Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas takhta-Nya yang kudus.


Disamping144.000 orang dan 24 orang tua-tua ada kelompok lain yaitu suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa yang jumlahnya pasti jauh lebih besar dari 144.000 orang. Mereka adalah orang-orang yang selamat yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Secara hirarki/posisi mereka lebih rendah dari 144.000 orang dan 24 orang tua-tua. Merekalah yang disebut umat kerajaan Allah
1 Korintus 10:31 Aku menjawab: Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.
August 14, 2018, 02:39:24 PM
Reply #5
 • FK - Senior
 • ****
 • Posts: 305
 • Denominasi: Katolik
[size=150]Takhta Allah dan takhta Anak Domba[/size]

Dalam Perjanjian Lama TUHAN yang bertakhta di atas kerubim dan segenap tentara sorga berdiri di sebelah kanan-Nya dan di sebelah kiri-Nya.

2 Samuel 6:1-2
6:1. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, tiga puluh ribu orang banyaknya.
6:2 Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale-Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya, untuk mengangkut dari sana tabut Allah, yang disebut dengan nama TUHAN semesta alam yang bertakhta di atas kerubim.

1 Raja-raja 22:19 Kata Mikha: "Sebab itu dengarkanlah Firman Tuhan. Aku telah melihat TUHAN sedang duduk di atas takhta-Nya dan segenap tentara sorga berdiri di dekat-Nya, di sebelah kanan-Nya dan di sebelah kiri-Nya.
 
2 Raja-raja 19:15 Hizkia berdoa di hadapan TUHAN dengan berkata: "Ya TUHAN, Allah Israel, yang bertakhta di atas kerubim! Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi; Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi.

I Tawarikh 13:6 Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala, ke Kiryat-Yearim, yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah, yang disebut dengan nama TUHAN yang bertakhta di atas kerubim.

II Tawarikh 18:18 Kata Mikha: "Sebab itu dengarkanlah Firman Tuhan. Aku telah melihat TUHAN sedang duduk di atas takhta-Nya dan segenap tentara sorga berdiri di sebelah kanan-Nya dan di sebelah kiri-Nya.

Yesaya 37:16 "Ya TUHAN semesta alam, Allah Israel, yang bertakhta di atas kerubim! Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi; Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi.


serupa dengan

Wahyu 4:6-7
4:6 Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal; di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada empat makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang.
4:7 Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang.Gambaran wujud Anak Domba Allah diatas takhta-Nya
Daniel 7:9-10
7:9. Sementara aku terus melihat, takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah Yang Lanjut Usianya; pakaian-Nya putih seperti salju dan rambut-Nya bersih seperti bulu domba; kursi-Nya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar;
7:10 suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapan-Nya; seribu kali beribu-ribu melayani Dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapan-Nya. Lalu duduklah Majelis Pengadilan dan dibukalah Kitab-kitab.


serupa dengan

Wahyu 1:12-19
1:12 Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku tujuh kaki dian dari emas.
1:13 Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa Anak Manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas.
1:14 Kepala dan rambut-Nya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan mata-Nya bagaikan nyala api.
1:15 Dan kaki-Nya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian; suara-Nya bagaikan desau air bah.
1:16 Dan di tangan kanan-Nya Ia memegang tujuh bintang dan dari mulut-Nya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajah-Nya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik.
1:17 Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kaki-Nya sama seperti orang yang mati; tetapi Ia meletakkan tangan kanan-Nya di atasku, lalu berkata: "Jangan takut! Aku adalah Yang Awal dan Yang Akhir,
1:18 dan Yang Hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, Aku hidup, sampai selama-lamanya dan Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.
1:19 Karena itu tuliskanlah apa yang telah kaulihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini.

1 Korintus 10:31 Aku menjawab: Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.
August 14, 2018, 02:41:42 PM
Reply #6
 • FK - Senior
 • ****
 • Posts: 305
 • Denominasi: Katolik
Yesus sebagai anak domba Allah duduk di sebelah kanan takhta Allah.

Ibrani 12:1-3
12:1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
12:2 Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah.
12:3 Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap diri-Nya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.

Wahyu 7:13-17
7:13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku: "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang?"
7:14 Maka kataku kepadanya: "Tuanku, tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku: "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar; dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba.
7:15 Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di Bait Suci-Nya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemah-Nya di atas mereka.
7:16 Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi.
7:17 Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu, akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka."

Wahyu 22:1-5
22:1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir ke luar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba itu.
22:2 Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang-menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah dua belas kali, tiap-tiap bulan sekali; dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa.
22:3 Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya dan hamba-hamba-Nya akan beribadah kepada-Nya,
22:4 dan mereka akan melihat wajah-Nya, dan nama-Nya akan tertulis di dahi mereka.
22:5 Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya.


Disini dikatakan bahwa Yesus sebagai anak domba Allah duduk disebelah kanan Allah sebagai pribadi yang terpisah walaupun Yesus sehakikat dengan Allah. Yesus juga  berkata kepada Yohanes :"Jangan takut! Aku adalah Yang Awal dan Yang Akhir, dan Yang Hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, Aku hidup, sampai selama-lamanya dan Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut". Hal ini menegaskan keilahian Yesus dan kebangkitan Yesus dari kematian.
Dan di takhta itu dikelilingi oleh kerubim(keempat mahluk), kemudian 24 tua-tua lalu 144.000 orang, dan terakhir kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Para malaikat yang lain tidak disebutkan. Pasti ada disekeliling kumpulan tersebut.
1 Korintus 10:31 Aku menjawab: Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.
August 14, 2018, 02:42:15 PM
Reply #7
 • FK - Senior
 • ****
 • Posts: 305
 • Denominasi: Katolik
Jadi dalam Kerajaan Surga ini ada hirarki yang terdiri dari :
1. Takhta Allah dan takhta Anak Domba dimana Yesus sebagai anak domba Allah duduk disebelah kanan Allah sebagai pribadi yang terpisah walaupun Yesus sehakikat dengan Allah.  Yesus ini adalah Imam Besar Agung  selama-lamanya.duduk di sebelah kanan takhta Allah Yang Mahabesar di sorga, Memerintah bersama Bapa dan orang kudus di surga.(Ibrani 8:1)

2. Keempat makhluk ini adalah malaikat Kerubim yang bentuknya seperti singa, seperti lembu, seperti manusia, seperti rajawali/nasar, bersayap enam, penuh dengan mata. Berada paling dekat dengan takhta Allah dan takhta Anak Domba.

3. 24 tua- tua Dua puluh empat tua-tua ini digambarkan sebagai seseorang yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka dan duduk di sekeliling takhta Allah dan takhta Anak Domba. 24 tua-tua ini seperti golongan imam yang berjumlah 24 dalam tradisi Yahudi. 24 tua-tua inilah yang menjabat sebagai 24 tua-tua/penatua dalam Kerajaan Surga membawahi 144.000 orang dari kedua belas suku Israel.

4. 144.000 orang adalah orang-orang yang mendapat tahbisan imamat Kerajaan Surga, yaitu kedua belas ribu orang masing-masing dari 12 suku Israel secara jasmani karena Israel adalah bangsa Imamat.

5. Kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka.
Merekalah yang disebut umat kerajaan Allah.


Sebagai catatan :
24 tua-tua bukan 144.000 Orang juga bukan Kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya.
144.000 Orang bukan 24 tua-tua juga bukan Kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya.
Kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya bukan 24 tua-tua bukan 144.000 Orang.

Demikianlah tulisan saya. Semoga berguna.
Mohon dikoreksi jika ada yang salah.
Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin  :D  :mrgreen:
1 Korintus 10:31 Aku menjawab: Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.
 


[X]
Shalom! Selamat datang di Komunitas Kristen Online!

Nampaknya anda belum login. Klik disini untuk login

Belum menjadi member? Klik disini untuk DAFTAR GRATIS (cuma 1 menit)